General conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden “Luksa Home Collection” hierna te noemen Luksa.

Artikel 1 – TOEPASSELIJKHEID
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen Luksa en haar  opdrachtgever/Koper (hierna: Koper).
1.2 De door de Koper gehanteerde voorwaarden zijn op geen van de rechtsverhoudingen waarbij Luksa partij is van toepassing.
1.3 Afwijking van deze voorwaarden kan voor Luksa slechts bindend zijn indien zij deze afwijking schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 2 – TOTSTANDKOMING
2.1 Alle aanbiedingen van Luksa zijn vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand zodra Luksa deze schriftelijk aan de Koper heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang heeft gemaakt.
2.3 Aanvullingen of wijzigingen op een aanbieding van Luksa worden beschouwd als een nieuwe aanbieding en zijn eerst geldig, nadat deze door Luksa schriftelijk zijn aanvaard.
2.4 Indien wijzigingen als voornoemd leiden tot verhoging/verlaging van de kosten dan dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de overeengekomen prijs schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

Artikel 3 – PRIJZEN
3.1 Alle door Luksa in offertes, orderbevestigingen of anderzins genoemde bedragen zijn exclusief BTW, eventuele heffingen en/of rechten van overheidswege opgelegd.
3.2 Luksa is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer de factoren die de kostprijs bepalen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn gewijzigd. Indien de hier bedoelde prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de Koper het recht de overeenkomst binnen acht dagen na de schriftelijke aankondiging hierover, per aangetekende brief te ontbinden.

Artikel 4 – BETALING
4.1 Tenzij anders vermeld in de aanbieding of op de factuur, bedraagt de betaaltermijn 14 dagen na factuurdatum.
4.2 Bij overschrijding van een betalingstermijn door de Koper, is het totaal openstaande factuurbedrag, alsmede zijn ook de overige openstaande facturen, zonder ingebrekestelling direct opeisbaar. In dat geval is Koper tevens terstond en van rechtswege in verzuim en is vanaf de factuurdatum een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande bedrag van Koper.
4.3 Bij non-betaling komen alle kosten noodzakelijk voor het afdwingen van nakoming van de overeenkomst, zowel de buitengerechtelijke als de werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, ten laste van de Koper, onverminderd diens verplichting tot vergoeding van verdergaande schade.
4.4 De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van €150 en worden berekend over de openstaande hoofdsom.

Artikel 5 – LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN
5.1 Alle door Luksa genoemde leveringstermijnen zijn bij benadering en niet fataal, tenzij uitdrukkelijk anders is overgekomen.
5.2 De levering geschiedt af pakhuis Woerdense Verlaat. Tenzij anders overeengekomen geldt dat het risico van de zaak voor de koper is vanaf dit moment van levering.
5.3 Kosten van vervoer en verzending komen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, voor rekening van de Koper.
5.4 Desgevraagd kan het vervoer naar een bestemming binnen of buiten Nederland voor de Koper door Luksa worden geregeld. Luksa aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor het vervoer. Risico van het vervoer komt voor rekening van de Koper. Tegen verlies en/of beschadiging van de te vervoeren lading dient door de Koper zelf een transportverzekering te worden afgesloten.
5.5 Verzuim van Luksa op grond van overschrijding van de bedongen leveringstermijnen treedt niet in dan nadat Luksa in gebreke is gesteld bij een aangetekend schrijven, waarbij Luksa een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

Artikel 6 – OPSLAG
6.1 Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze conform artikel 5.5 van deze algemene voorwaarden, aan de Koper ter beschikking worden gesteld.
6.2 Op verzoek van Koper kunnen de door hem gekochte zaken uiterlijk 30  dagen worden opgeslagen. In dat geval zal de helft van het totale factuurbedrag  direct verschuldigd zijn.
6.3 Blijft Koper ook na ommekomst van de termijn als genoemd in het vorige  lid in gebreke aan zijn afnameverplichting te voldoen dan zal ook het restant  van het factuurbedrag direct opeisbaar worden en zal de Koper vanaf dat  moment een opslagvergoeding van € 0,70 per artikel per dag aan Luksa  verschuldigd zijn.

Artikel 7 – EIGENDOMSVOORBEHOUD
7.1 Luksa behoudt zich de eigendom voor van alle aan Koper geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Luksa aan Koper geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door Luksa in het kader van de levering van goederen verrichte of te verrichten werkzaamheden en van hetgeen Luksa van Koper te vorderen heeft wegens dienstekort schieten in de nakoming van de met hem gesloten overeenkomst, daaronder begrepen  incassokosten, rente en boetes.
7.2 Eerst na volledige betaling van alle vorderingen als bedoeld in het vorige lid, vindt de overdracht plaats van de goederen.
7.3 Het is Koper verboden op de door Luksa geleverde zaken – ongeacht of Luksa daarvan nog eigenaar is – een vuist – of bezitloos pandrecht ten behoeve van een derde te vestigen.

Artikel 8 – AANSPRAKELIJKHEID
8.1 Luksa is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor enige gevolg-, bedrijfs-, verlet- en/of letselschade van de Koper, diens personeel of derden ten gevolge van enig gebrek aan de geleverde zaken.
8.2 De Koper is gehouden Luksa te vrijwaren voor iedere aanspraak van derden voor gevolgschade, schade aan personen en/of goederen ten gevolge van enig gebrek aan de  door Luksa geleverde zaken.
8.3 De schadevergoedingsplicht voor Luksa, indien en zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, is beperkt tot het door de verzekeraar uit te keren bedrag.

Artikel 9 – RECLAME
9.1 Koper is verplicht de door Luksa geleverde zaken direct op zichtbare gebreken te controleren. In het geval van zichtbare gebreken dient de Koper direct tijdens het laden te reclameren, bij gebreke waarvan het geleverde geacht wordt te zijn aanvaard.
9.2 Andere gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 8 dagen schriftelijk aan Luksa worden gemeld, bij gebreke waarvan het geleverde geacht wordt te zijn aanvaard.
9.3 Bij reclame heeft Luksa de keus, zulks uitsluitend te harer beoordeling, of het geleverde geheel of gedeeltelijk te vervangen dan wel restitutie van de factuurwaarde van de zaken die het gebrek vertonen.
9.4 Reclame geeft de Koper geen recht betaling te weigeren of op te schorten.

Artikel 10 – OVERMACHT
10.1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die niet aan Luksa kan worden toegerekend. Daaronder worden in ieder geval verstaan:
• het niet of niet tijdig ontvangen van de voor de nakoming van de verplichting van Luksa benodigde en door derden te leveren goederen;
• werkstaking;
• belemmerende overheidsmaatregelen.
10.2 Luksa is in het geval van overmacht gerechtigd haar verplichtingen op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat, met dien verstande dat na een aanvankelijk besluit tot opschorting alsnog tot gehele of gedeeltelijke ontbinding kan worden overgegaan.
10.3 Indien Luksa bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of kan zij slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 11 – ONTBINDING
11.1 Luksa heeft het recht de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en renten, indien Koper één  van zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, dan wel op het tijdstip dat Koper in staat van faillissement wordt verklaard, surséance  van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

Artikel 12 – TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
12.1 Op alle met Luksa gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken worden uitgesloten.
12.2 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, zal elke geschil tussen partijen, in het geval de Rechtbank bevoegd is, worden  beslecht door de Rechtbank te Utrecht. Luksa blijft echter bevoegd haar wederpartij te dagvaarden volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
12.3 Bij geschillen betreffende de interpretatie van de tekst van de algemene voorwaarden zal de Nederlandse versie bindend zijn voor partijen.

  download algemene voorwaarden